Cercetare Acces la Justitie

Accesul la justitie – stadiul cercetarii

By July 13, 2020No Comments

“Informare Educare Justiție
un proiect realizat de Asociația Centrul de Resurse APOLLO
așteptat de atât de teoreticienii, cât și de practicienii din domeniul „accesului la justiție”

Gabriela Petre
Manoela Popescu
Asociația Centrul de Resurse APOLLO

Discriminarea și inegalitățile din diferite motive continuă să reprezinte o realitate a vieții de zi cu zi pe tot cuprinsul Uniunii Europene, fapt confirmat de rezultatele sondajelor și rapoartelor Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și ale diverselor studii și cercetări naționale publicate în ultimii ani. Intoleranța crescândă și atacurile la adresa drepturilor fundamentale ale omului erodează în continuare progresele semnificative realizate de-a lungul anilor în materie de drepturile omului. De asemenea, aceste rezultate demonstrează constant că persoanele discriminate depun rareori plângere. Motivul cel mai des întâlnit invocat pentru neraportarea discriminării este convingerea că nu s-ar schimba nimic ca urmare a raportării. Trebuie specificat faptul că, la nivelul grupurilor vulnerabile (incluzând persoanele aflate în sărăcie, minoritățile etnice, tinerii, vârstnicii sau femeile) discriminările și inegalitățile sunt manifestate într-o mai mare măsură. Accesul la justiție al acestor grupuri defavorizate ar trebui să contribuie la creșterea gradului de incluziune, la creșterea integrării socio-economice, însă barierele (lipsa educației, a informării, lipsa documentelor de identitate, lipsa resurselor materiale etc.) în cale accesului la justiție sunt uneori prea mari pentru aceste persoane. Astfel că, incapacitatea persoanelor defavorizate de a accesa servicii juridice este atât un rezultat, cât și o cauză a gradului scăzut de incluziune și dezvoltare, precum și a gradului ridicat de vulnerabilitate.

De aceea, în vederea identificării problemelor cu care oamenii se confruntă în viața lor cotidiană și care reprezintă atacuri la adresa drepturilor și libertăților lor fundamentale, precum și a modalităților în care pot fi remediate inegalitățile, reparate daunele, îmbunătățită securitatea indivizilor sau pentru extinderea accesului persoanelor la resurse Asociația Centrul de Resurse APOLLO desfășoară proiectul Informare Educare Justiție finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectiv specific: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. In cadrul proiectului ”Informare Educare JustițieAsociația Centrul de Resurse APOLLO și-a propus drept obiective: creșterea nivelului de informare, educație juridică și conștientizare privind accesul la justiție a 1000 de cetățeni de etnie romă din județele Prahova și Buzău; promovarea  metodelor alternative de soluționare a litigiilor în justiție în rândul a 1000 de cetățeni de etnie romă și 40 de persoane care desfășoară sau sunt autorizate să desfășoare activități juridice, personal din instituții judiciare și persoane cu atribuții juridice din instituții și autorități publice din județele Prahova și Buzău; evaluarea nevoilor și obstacolelor cu care se confruntă cetățenii de etnie romă din județele Prahova și Buzău privind accesul la justiție.

In esență, Asociația Centrul de Resurse APOLLO, prin intermediul proiectului ”Informare Educare Justiție” și-a propus măsurarea accesului la justiție al romilor, dat fiind faptul că numeroase studii destinate acestui scop arată faptul că minoritatea romă este în continuare supusă unor profunde discriminări și inegalități și că, în general, justiția este încă departe de a răspunde așteptărilor cetățenilor, accesul la justiție fiind inegal mai ales datorită barierelor geografice, economice, culturale, sociale, psihologice/temporale.

Accesul la justiție, element important al statului de drept (care include dreptul civil, penal și administrativ) permite persoanelor fizice să se protejeze împotriva încălcării drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul procedurii penale.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02), este declarația UE privind drepturile omului, care a fost proclamată solemn în decembrie 2000 de către Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, carta a devenit obligatorie din punct de vedere juridic. Aceasta conține 50 de articole cu drepturi și principii esențiale (titlul VI fiind despre Justiție) și patru articole cu dispoziții generale. Statele membre trebuie să respecte drepturile și principiile Cartei ori de câte ori acestea acționează în sfera de cuprindere a legislației UE cu caracter obligatoriu. În situațiile în care dispozițiile Cartei sunt suficient de precise și de necondiționate, acestea pot să aibă un efect direct la nivel național spre exemplu, în instanțele naționale. Dispozițiile Cartei care sunt „principii” pot fi invocate înaintea unei instanțe doar dacă sunt puse în aplicare prin acte legislative sau executive. Se cunoaște însă faptul că, o parte semnificativă a procesului de elaborare a legislației și a politicilor naționale este influențată direct sau indirect de legislația UE.

Carta reafirmă drepturile care rezultă în principal din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale comune statelor membre, din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din Cartele sociale adoptate de UE și de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Aceasta deoarece Carta a fost elaborată de o Convenție Europeană alcătuită din 15 reprezentanți ai celor 15 state membre ale UE de la momentul respectiv, 46 de parlamentari (16 deputați în Parlamentul European și 30 de membri ai parlamentelor naționale) și un reprezentant al Comisiei Europene, în urma consultării societății civile. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, carta a devenit obligatorie din punct de vedere juridic.

Astfel că, în legislația europeană a drepturilor omului, noțiunea de acces la justiție este consacrată în articolele 6 și 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (ECHR) și în articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care garantează dreptul la un proces echitabil și la o un remediu efectiv, conform interpretării date de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și, respectiv, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

 

Articolul 47

Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul articol.
Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege.
Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată.
Asistența juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiție.

 

Deci, conform legislației  europene a drepturilor omului, noțiunea de acces la justiție obligă statele să garanteze oricărei persoane ale cărei drepturi și libertăți sunt încălcate dreptul de a se adresa instanței pentru a obține o măsură reparatorie, în cazul în care se constată că drepturile persoanei au fost încălcate. De asemenea, orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată, asigurându-i-se asistență juridică gratuită dacă nu dispune de resurse suficiente pentru a avea acces efectiv la justiție.

Articolul 47 din Cartă stabilind că orice persoană „are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege”. Dreptul privind accesul la justiție din Carta drepturilor fundamentale a UE poate corespunde celui cuprins în ECHR.

Accesul la justiție este consfințit în art. 21 din Constituția țării noastre adoptată în 1991, unul din cele opt titluri fiind dedicat drepturilor fundamentale, și anume titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale. Sub acest titlu se găsesc patru capitole, de la articolul 15 până la articolul 60, care includ și dispoziții privind drepturile socio-economice consacrate în articolele 22-53. Deși Constituția nu include o referire explicită la Carta drepturilor fundamentale a UE sau la Convenția europeană a drepturilor omului totuși,  se face referire la legislația primară a UE, stabilindu-se că „prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene […] au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne” [articolul 148 alineatul (2)].

Studiile și cercetările accesului la justiție sunt mai mult decât importante dat fiind faptul că accesul la justiție este un drept care permite persoanelor să își exercite alte drepturi. Spre exemplu, un element cheie al accesului la justiție este accesul la instanțe și, prin urmare, asigurarea independenței sistemului judiciar. Instanțele independente sunt esențiale pentru dreptul la protecție judiciară eficientă și dreptul fundamental la un proces echitabil și la un remediu eficient, potrivit articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE și articolele 6 și 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Aceste drepturi fiind esențiale pentru protejarea tuturor drepturilor indivizilor care derivă din dreptul UE și pentru protejarea valorilor comune statelor membre pe care le prevede articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special statul de drept. În special, o justiție independentă este o condiție prealabilă pentru respectarea și aplicarea eficientă a legislației UE. Aceasta este sarcina comună a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și a instanțelor naționale, în temeiul articolului 19 din TUE și al articolului 47 din Cartă.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în conformitate cu obiectivul 16.3 al Obiectivelor sale de dezvoltare durabilă, invită, de asemenea, toate țările să promoveze statul de drept la nivel național și internațional și să asigure un acces egal la justiție pentru toți.

In prezent, Asociația Centrul de Resurse APOLLO desfășoară activitatea ”Studiu privind accesul romilor la justiție”, care se circumscrie obiectivului nr. 3 al proiectului Informare Educare Justiție. Aceasta după ce au fost atinse primele două obiective, respectiv creșterea nivelului de informare, educație juridică și conștientizare privind accesul la justiție a 1000 de cetățeni de etnie romă din județele Prahova și Buzău, precum și  promovarea  metodelor alternative de soluționare a litigiilor în justiție în rândul a 1000 de cetățeni de etnie romă și 40 de persoane care desfășoară sau sunt autorizate să desfășoare activități juridice. Activitățile de informare, educație civică și conștientizare privind accesul la justiție desfășurate în a doua jumătate a anului 2019 au avut drept rezultat creșterea gradului de informare al romilor din județele Prahova și Buzău cu privire la accesul la justiție.

Astfel, în acest sens, Asociația Centrului de Resurse APOLLO a organizat întâlniri cu reprezentanți ai societății civile rome, experți locali pentru romi, experți din cadrul birourilor județene pentru romi din Prahova și Buzău, reprezentanți ai autorităților locale pe raza cărora sunt comunități importante de romi în vederea stabilirii localităților în care s-au organiza acțiunile de informare, educație juridică și conștientizare Un alt motiv important al acestor întâlniri fiind acela de a iniția încheierea de protocoale de colaborare pentru organizarea acțiunilor de informare. Ca atare, au fost organizate sesiuni de informare în 10 localități din județul Prahova (Ploiești, Campina, Șotrile, Bălțești, Colceag, Florești, Dițești, Fulga, Vărbilău, Boldești -Scăieni, Podenii Noi (Podul lui Galben)) și în mai multe localități din județul Buzău (Topliceni, Costești, Cilibia, Calvini, Buzău, Mihăilești, Brăești etc.). Materialele de informare și de educație juridică au vizat, în principal, aspecte legate de actele de identitate, actele de proprietate, prevederi ale noilor coduri civile si penale, drepturile cetățenilor etc..

In vederea elaborării Studiului privind accesul romilor la justiție a fost fundamentată și elaborate o metodologie corespunzătoare, ce implică o combinație de metode de cercetare, dat fiind faptul că studiul se dorește să determine amploarea nevoilor juridice ale membrilor minorității rome din județele Prahova și Buzău și capacitatea serviciilor de justiție de a le răspunde, printr-un exercițiu complex de cartografiere.

Cercetarea amplă realizată de Asociația Centrul de Resurse APOLLO pornește de la ideea universal acceptată că este necesară o înțelegere mai largă a  conceptului de acces la justiție pentru membrii minorității rome și a consecințelor lipsei acestui drept fundamental, recunoscând că nevoile de justiție reprezintă fenomene complexe care implică numeroase procese individuale și sociale. Principalele întrebări la care se caută răspuns fiind următoarele:

  • Care sunt nevoile juridice ale membrilor minorității rome din județele Prahova și Buzău?
  • Care sunt obstacolele pe care le întâmpină membrii minorității rome din județele Prahova și Buzău în accesarea instituțiilor de justiție?
  • Care sunt acțiunile de întreprins pentru a facilita accesul al justiție al membrilor minorității rome?

Studiul privind accesul romilor la justiție are în vedere identificarea principalele probleme și obstacole cu care se confruntă  romii în protejarea drepturilor lor și în accesarea mecanismelor de protecție juridică, în special prin intermediul instanțelor de judecată. De asemenea, se are în vedere compararea perspectivei instituționale (sau a persoanelor care lucrează în domeniu) cu experiența cetățenilor de etnie romă, utilizatori ai serviciilor de justiție, în vederea identificării eventualelor diferențe de percepție. Eficiența studiului, în acord cu obiectivul general al proiectului, va consta în recomandările concrete privind acțiunile de întreprins pentru a facilita accesul romilor la justiție ce vor fi formulate ca urmare a rezultatelor cercetări realizate. Evident, respectivele recomandări ar trebui să poată fi preluate la nivel național, contribuind astfel la eficientizarea politicilor publice în domeniul accesului la justiție. Spre exemplu, rezultatele cercetării poate oferi direcții realiste de dezvoltare a „Strategiei României privind incluziunea minorității rome 2021-2027”.

Ținând cont de faptul că Studiul privind accesul romilor la justiție al Asociației Centrul de Resurse APOLLO este în faza de culegere a datelor de pe teren, acesta are vocația de a oferi o imagine reprezentativă a accesului la justiție al romilor, în contextul pandemiei de COIVD-19, cu relevanță pentru comunitatea romă din România, oferind totodată un bun punct de plecare pentru studiile ulterioare elaborate la nivel teritorial. Mai ales că, pe măsură ce Europa începe să iasă din pandemia de COVID-19, se constată o înrăutățire a inegalităților și a amenințărilor existente la adresa coeziunii în societate, iar intoleranța crescândă și atacurile la adresa drepturilor fundamentale ale omului aduce atingere statului de drept. Directorul FRA afirmând că „pandemia de COVID-19 a avut, are și va continua să aibă un impact profund asupra drepturilor fundamentale ale fiecărui om în întreaga UE. Există un risc major ca inegalitățile, hărțuirile și prejudecățile să se înrăutățească”. De aceea, este nevoie ca toți cei implicați să conlucreze pentru elaborarea de planuri, politici, strategii care să conducă către o societate justă și echitabilă, care respectă demnitatea fiecăruia și nu neglijează pe nimeni. In acest sens, Asociația Centrul de Resurse APOLLO, prin cercetarea întreprinsă, va oferi o imagine a realității minorități rome, contribuind astfel la o înțelegere mai cuprinzătoare a dimensiunii și a naturii nevoilor juridice ale membrilor minorității rome și a obstacolelor cu care aceștia se confruntă în căutarea protecției juridice în general, dar mai cu seamă în această perioadă nefastă pentru omenire, permițând orientarea politicilor publice în domeniul justiției pe baza realității, așa cum este ea percepută de către cei implicați în acest fenomen complex.

Furnizând un instrument valoros pentru practicienii în domeniul juridic, pentru organizații ale societății civile și alți actori interesați din perspectiva accesului la justiție, sensibilizându-i cu privire la diferitele tipuri de bariere în calea accesului la justiție pentru persoanele de etnie romă și cu privire la modalitățile de abordare a acestor bariere cercetarea Asociației Centrul de Resurse APOLLO aduce plusvaloare atât teoriei, cât și practicii accesului la justiție.

Leave a Reply